Gebruiksvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

De Website (“Website”) wordt ter beschikking gesteld door Bannister Advocaten, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Suikerrui 5.

 

De huidige Gebruiksvoorwaarden voor de Website (“Gebruiksvoorwaarden”), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de ”Privacyverklaring” en de ”Cookieverklaring”) geven u informatie over Bannister en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken.

 

Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Als u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

2. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

De doelstellingen van de websites zijn:

  • Iedere lezer informeren over de huidige wetgeving en procedures die worden gevoerd omtrent het strafrecht;
  • onze website stelt de advocaten in het team ‘strafrecht’ voor zodat de lezer weet wie er achter dit team schuilt;
  • onze website voorziet een tablad “nieuws” waar wij onze lezer informeren over nieuwigheden (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer);
  • via onze website worden onze gegevens weergegeven zodat onze lezers ons zonder enige problemen kunnen contacteren;
  • tot slot voorziet onze website een contactformulier waarmee iedere lezer een bericht kan achterlaten en contact met ons kan opnemen.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, malware of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of op welke manier dan ook te beïnvloeden.

 

Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd met de Website testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken om bijvoorbeeld een “Denial of Service” te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.

 

Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Bannister biedt op deze Website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan Bannister niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Als Bannister verwittigd wordt dat er foute gegevens op de Website zouden vermeld staan, dan zal Bannister die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

 

Bannister kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze Website. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit helemaal vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is Bannister niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van Bannister of de communicatie tussen de Website en de servers van Bannister worden aangevallen door derden.

 

Bannister kan in geen geval, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

 

Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van ons en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Bannister. Bezoekers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van Bannister en/of van derden integraal te respecteren.

 

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ons.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag de bezoeker, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons, informatie van deze website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. Wij machtigen de bezoeker eveneens om de gegevens van de website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

 

Bannister behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die Bannister doeltreffend acht teneinde de aantasting van Bannister’s intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

6. WIJZIGINGEN

Bannister behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in Februari 2020.

 

Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Bannister verwerkt uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met wat is bepaald in de Privacyverklaring.  Gelieve deze verklaring aandachtig te lezen aangezien deze verklaring belangrijke bepalingen bevat voor de Gebruiker en het verwerken van diens data.

 

Bannister gebruikt cookies op de Website. Meer informatie vindt u in onze Cookiepolicy.

8. NIETIGHEID BEPALINGEN

Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden nietig, niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de nietige, niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van Bannister.

9. AFZIEN VAN RECHTEN

Als Bannister bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat Bannister afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

10. KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval een geschil niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.