1. Sociale inspectie

Sociale inspecteurs die over een legitimatiebewijs beschikken mogen ieder moment van de dag en zelf ‘s nachts zonder aankondiging de werkvloer betreden om een controle uit te oefenen op de naleving van de sociale wetgeving. In principe hebben de inspecteurs alleen toegang tot de arbeidsplaatsen. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij ook toegang krijgen tot bewoonde plaatsen. Dit zijn plaatsen die door een persoon bewoont worden om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen.

De sociale inspecteurs hebben de bevoegdheid om in het kader van hun onderzoek informatiedragers met sociale gegevens op te vragen en actief op te sporen. Het gaat hier o.m. over arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, personeelsregisters, aanwezigheidsregisters, individuele rekeningen,… De werkgever is verplicht deze gegevens over te maken.

 

Tot slot kunnen de sociale inspecteurs ook andere documenten opvragen zoals agenda’s, bedrijfsnota’s, e-mails,… Als werkgever dient u deze documenten niet vrijwillig voor te leggen. De inspectie heeft niet het recht om deze gegevens zelf op te sporen.

2. Uitnodiging tot verhoor

De sociale inspecteurs mogen iedereen die rechtstreeks of onrechtsreeks met de onderneming verbonden is, ondervragen indien ze dit nodig achten. Naast de werkgever kunnen dus ook werknemers, klanten en leveranciers van de onderneming ondervraagd worden. Van ieder verhoor zal een proces verbaal opgemaakt worden die wordt toegevoegd aan het dossier.

Iedere persoon die door de sociale inspectie uitgenodigd wordt voor een verhoor heeft het recht om zich door een advocaat te laten bijstaan. Een goede voorbereiding van een verhoor kan cruciaal zijn voor het verder verloop van de procedure.

3. Proces verbaal van vaststelling

Na afloop van het onderzoek kunnen de sociale inspecteurs beslissen om de werkgever alleen een waarschuwing te geven of hem een termijn te bieden om de inbreuken recht te zetten. Indien de inbreuken ernstig zijn, zal er een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt worden die wordt voorgelegd aan de Arbeidsauditeur. Als overtredende werkgever zal u een kopie ontvangen van dit proces verbaal.

advocaat arbeidsinspectie

4. Correctionele vervolging of administratieve geldboete

Op basis van het proces verbaal van vaststellingen en het verzamelde bewijsmateriaal zal de arbeidsauditeur beslissen of de inbreuken ernstig genoeg zijn om te vervolgen voor de correctionele rechtbank.

Blijven de inbreuken binnen de perken, zal de arbeidsauditeur niet vervolgen maar het dossier overmaken aan de dienst administratieve geldboetes van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Vooraleer er een administratieve geldboete wordt opgelegd, krijgt de werkgever de mogelijkheid om zijn verweer in te dienen. Dit kan lijden tot een lagere geldboete.

5. Hoger beroep

Correctionele veroordeling

 

U werd veroordeeld door de correctionele rechtbank en u bent het niet eens met de beslissing. Het is mogelijk om binnen een termijn van dertig dagen na het vonnis beroep aan te tekenen. Het beroep wordt ingesteld door een verklaring op de griffie van de correctionele rechtbank. Er dient ook een grievenformulier te worden neergelegd waarin de kritiek op het vonnis wordt weergegeven.

 

Opgelet, u ontvangt geen brief met de datum waarop er een uitspraak zal zijn. Dit wordt u slechts meegedeeld op het ogenblik dat de zaak gepleit wordt. Indien het beroep tijdig wordt ingesteld en het grievenformulier correct wordt neergelegd, wordt de zaak opnieuw behandeld voor een hogere rechtsinstantie.

Administratieve geldboete

 

U kreeg een administratieve geldboete opgelegd en uw wil dit aanvechten. Het is mogelijk om binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de beslissing om een administratieve geldboete op te leggen beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank. Het beroep wordt ingesteld door neerlegging van een verzoekschrift op de griffie van de arbeidsrechtbank.

 

Neem zeker contact op om na te gaan of u hoger beroep kan aantekenen.

Heeft u vragen omtrent sociaal strafrecht?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!