Werknemer

Onterecht ontslagen

U werd onterecht door uw werkgever ontslagen en wenst dit aan te vechten. Wat kan u doen? Een werkgever kan nooit verplicht worden om een werknemer opnieuw in dienst te nemen. Dit wil niet zeggen dat een werkgever zonder reden iemand kan ontslaan. U kan de werkgever verplichten om de concrete redenen van uw ontslag mee te delen. Doet de werkgever dit niet, zal hij een boete van twee weken loon aan u verschuldigd zijn.

 

Bent u tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en niet akkoord met de redenen van uw ontslag? In dat geval voorziet de Belgische wetgeving heel wat mogelijkheden om dit aan te vechten.

 

Werd uw ontslag niet gemotiveerd of gaat u niet akkoord met de opgegeven redenen, neem onmiddellijk contact met ons op.

 

Wij bekijken samen met u wat de meeste gepaste manier is om te reageren tegen de werkgever.

Op welke vergoedingen heb ik recht na ontslag?

U wordt ontslagen met de uitbetaling van een opzeggingsvergoeding? Uw werkgever doet u een voorstel om in onderling akkoord een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst? Het is van groot belang om de berekening van de opzeggingsvergoeding in het oog te houden. Een werkgever zal steeds proberen om het ontslag op een zo goedkope mogelijk manier af te handelen.

 

Er zijn heel wat loonsvoordelen die in de berekening van de opzeggingsvergoeding moeten opgenomen worden. Denk hierbij aan de kosten van de bedrijfswagen, gsm en/of laptop. Bent u toegetreden tot de groepsverzekering van de werkgever? Dan zal dit ook in rekening moeten gebracht worden. Daarnaast is het mogelijk dat binnen de sector waarin u tewerkgesteld bent loonvoordelen werden toegekend die eveneens moeten opgenomen worden in de berekening.

Wat gebeurt er bij een faillissement?

Uw werkgever wordt failliet verklaard, wat nu? Het faillissement van een onderneming creëert heel wat onzekerheid, niet in het minst voor de werknemer. Wordt mijn arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd? Maak ik nog aanspraak op een opzeggingsvergoeding? Wat met het onbetaalde loon? Dit zijn vragen waarop u als werknemer een antwoord wil.

 

In het geval van een faillissement zijn heel wat scenario’s mogelijk. De curator zal een cruciale rol spelen. Afhankelijk of er in de onderneming nog voldoende geld aanwezig is, zal u zich tot het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen kunnen richten. Op basis van onze kennis van het recht en onze uitgebreide expertise ter zake begeleiden wij u doorheen deze onzekere periode.

Wenst u een gedetailleerde berekening van de opzeggingsvergoeding?
Neem onmiddellijk contact met ons op.

Wij bekijken samen met u of het ontslag geldig is en berekenen
voor u de opzeggingsvergoeding en/of opzeggingstermijn.

Werkgever

Is het mogelijk om iemand te ontslaan tijdens ziekte?

Als werkgever kan u een zieke werknemer ontslaan. Hier zijn wel risico’s aan verbonden. Een zieke werknemer mag nooit ontslagen worden omwille van zijn ziekte. Indien het ontslag betwist wordt, zal u een goede reden voor het ontslag moeten hebben. Bovendien zal u deze ontslagreden ook moeten kunnen aantonen.

 

Slaagt u er niet in om dit bewijs te leveren, loopt u het gevaar om bijkomende vergoedingen te moeten betalen wegens een onterecht ontslag of discriminatie op basis van gezondheidstoestand.

 

Wil u een zieke werknemer ontslaan? Neem onmiddellijk contact met ons op want het ontslag van een zieke werknemer is steeds delicaat en moet de grootste omzichtigheid behandeld worden.

Hoe kan ik iemand op staande voet ontslaan?

Eén van uw werknemers heeft een zeer ernstige professionele fout gemaakt en u wenst hem op staande voet te ontslaan? Als werkgever kan u onmiddellijk een einde maken aan de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.  Dit is het ontslag om dringende reden. Dit wil zeggen dat de fout van de werknemer zo ernstig is dat iedere verder samenwerking definitief onmogelijk is geworden.

 

Bij een ontslag om dringende reden moet u als werkgever de strikte spelregels respecteren. Vanaf u kennis krijgt van de ernstige fout moet u binnen de drie werkdagen overgaan tot het ontslag.

Na u de werknemer effectief ontslagen hebt, loopt er een nieuwe termijn van 3 werkdagen waarbinnen u de werknemer met een aangetekende brief op de hoogte moet brengen van de ontslagredenen. Respecteert u deze termijnen niet, dan is het ontslag om dringende reden ongeldig en zal u een opzeggingsvergoeding moeten betalen.

Naast de strikte termijnen moeten de feiten die u inroept voldoende zwaar zijn om een ontslag wegens dringende reden te rechtvaardigen.

Een doorgedreven kennis van het recht en de rechtspraak zijn van groot belang bij de beoordeling of een ontslag om dringende reden gerechtvaardig is.

 

Wij staan u met raad en daad bij omtrent al uw vragen over een ontslag om dringende reden.

Heeft u vragen omtrent ontslag?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!