De KMS als proefproject bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen

Wat is een KMS?

Normaal heeft de rechter, conform het Gerechtelijke Wetboek, de opdracht om partijen te verzoenen. Echter, om deze taak concreet in te vullen werd er een proefproject opgestart en richtte de Arbeidsrechtbank sedert 1 januari 2023 een Kamer voor Minnelijke Schikking in, dewelke na 30 juni 2023 zal worden geëvalueerd.

De KMS, samengesteld uit een beroepsmagistraat (i.e. een arbeidsrechter) en twee rechters in sociale zaken, komt twee keer per maand samen en zal trachten om samen met de partijen – die zich mogen laten bijstaan door een advocaat of een vakorganisatie – een verzoening te bereiken wanneer er een conflict bestaat tussen een werknemer en een werkgever in het kader van de arbeidsovereenkomst.

Het gaat bijgevolg expliciet over geschillen over arbeiderscontracten en bediendencontracten. De KMS behandeld géén geschillen in verband met uitkeringen, zoals bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of ziekte-uitkeringen, noch behandelt zij geschillen in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Zowel werknemers als werkgevers kunnen het initiatief nemen om een geschil voor te leggen aan de KMS, dit wanneer er al een zaak loopt bij de arbeidsrechtbank of wanneer er (nog) geen zaak loopt bij de arbeidsrechtbank.

Indien er al een zaak loopt bij de arbeidsrechtbank zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden, met name: alle partijen moeten akkoord gaan en de zaak is nog niet in beraad genomen. De lopende procedure voor de arbeidsrechtbank kan vervolgens worden geschorst om via de KMS alsnog een verzoening te bereiken.

Verplichting?

Een poging tot verzoening gebeurt geheel vrijwillig en u bent dus niet verplicht uw zaak voor te leggen aan de KMS. Evenmin bent u verplicht te verschijnen. U kan nog steeds rechtstreeks naar de arbeidsrechtbank stappen zonder dat u het geschil voorlegt aan de KMS.

Wanneer beide partijen toch verschijnen, dan hebben de rechters louter een verzoenende rol, waarbij zij geenszins een schikking zullen opdringen aan de partijen.

Wat met mijn verjaringstermijn?

Wanneer men een geschil voorlegt aan de KMS om een poging tot verzoening te ondernemen, zonder dat er een gerechtelijke procedure wordt opgestart, dan wordt de verjaringstermijn niet geschorst. Gezien in het arbeidsrecht vaak korte verjaringstermijnen van toepassing zijn dient u hier rekening mee te houden. Eens een geschil of een eis verjaard is, kan u de zaak niet meer inleiden voor de arbeidsrechtbank.

Voordelen van de KMS?

Waarom zou je een geschil voorleggen aan de KMS? Wel, de KMS heeft verschillende voordelen:

  • De vertrouwelijkheid: de rechters zetelend in de KMS kunnen nooit zetelen in een procedure tussen dezelfde partijen. Alles wat men binnenskamers wordt gezegd is vertrouwelijk. Enkel wanneer er een akkoord wordt bereikt zal een proces-verbaal van minnelijke schikking deel uitmaken van het dossier.
  • Kosteloos: een poging tot verzoening voor de KMS is kosteloos. Er is geen rolrecht verschuldigd, noch andere proceskosten (zoals een rechtsplegingsvergoeding).
  • Snel, laagdrempelig en informeel: men kan eenvoudig het standaard verzoekschrift invullen dat online staat. Dit kan men online (via e-deposit) of ter griffie neerleggen. Vervolgens worden de partijen opgeroepen en vindt de zitting plaats in raadkamer (niet openbaar). Verder loopt de verzoeningspoging mondeling (er kunnen wel documenten worden meegebracht).

 

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.