Het belang van een uitgebreid personeelsdossier in het kader van een ontslag

Ten gevolge van het eenheidsstatuut en sinds de inwerkingtreding van CAO nr. 109, heeft een werknemer die ontslagen wordt het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. Het gaat om werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die sedert langer dan 6 maanden in dienst zijn van de onderneming.

De werkgever kan naar aanleiding van een ontslag overgaan tot een spontane mededeling van de ontslagredenen, maar hij is sedert 1 april 2014 verplicht om, volgens de modaliteiten bepaald in CAO nr. 109, de ontslagredenen mee te delen wanneer een werknemer daarom verzoekt.

De correcte motivering van het ontslag is van belang gezien een werknemer die niet akkoord gaat met de ontvangen motivering, deze kan betwisten voor de arbeidsrechtbank als kennelijk onredelijk ontslag.

Dient te worden beschouwd als een kennelijk onredelijk ontslag, het ontslag dat gebaseerd is op:

  • redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of;
  • redenen die berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en;
  • waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Wanneer de rechtbank bijgevolg van oordeel is dat het gaat om een kennelijk onredelijk ontslag, kan de werkgever veroordeeld worden tot de betaling van een vergoeding die overeenstemt met minimaal 3 weken en maximaal 17 weken loon.

Elke werkgever wil uiteraard de betaling van een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag vermijden. Als voorzichtige werkgever is het bijgevolg noodzakelijk om te zorgen voor een uitgebreid personeelsdossier (m.i.v. verwittigingen, evaluaties, gesprekverslagen, …) om op terug te vallen wanneer men een beslissing tot ontslag wenst te rechtvaardigen.

Wanneer een werknemer bijgevolg de ontslagmotivering wenst te betwisten kan u, als werkgever, terugvallen op schriftelijke stukken die de redenen van het ontslag aantonen en rechtvaardigen.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.