Versnelde inschrijvingsplicht als werkzoekende

De regering heeft met de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal zowel voor werknemers als voor de werkgevers een nieuwe verplichting in het leven geroepen op het vlak van inschrijving als werkzoekende na ontslag, bij de gewestelijk arbeidsbemiddelingsdienst. (bijvoorbeeld de VDAB)

Vroeger was een inschrijving als werkzoekende alleen verplicht voor schoolverlaters en ontslagen werknemers die een werkloosheidsuitkeringen wensten aan te vragen.

Sedert 29 april 2019 dienen ontslagen werknemers zich onder bepaalde voorwaarden sneller als werkloze in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst.

A. De versnelde inschrijvingsplicht als werknemer

Principe

Met de invoering van de nieuwe wet moeten volgende werknemers zich binnen de 2 maanden na het ontslag inschrijven als werkzoekende bij de VDAB:

  • de werknemer die ontslagen werd met het presteren van een opzeggingstermijn en minstens gedeeltelijk vrijgesteld werd van prestaties;
  • de werknemer die ontslagen werd met de betaling van een opzeggingsvergoeding.

 

Deze termijn van 2 maanden neemt een aanvang:

  • ofwel op de dag dat de werknemer vrijgesteld wordt van prestaties;
  • ofwel op de eerste dag van de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding.

 

De periode van 2 maanden om te voldoen aan de inschrijvingsplicht kan wel worden verlengd zoals o.m. door het aantal dagen arbeidsongeschiktheid volgens ziekte- en invaliditeitsreglementering of door uitputting van dagen betaalde vakantie waarop de werknemer recht heeft.

Sanctie?

De werknemer die nalaat zich binnen de wettelijke termijn in te schrijven bij de VDAB, kan worden uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen gedurende max. 4 weken.

B.Informatieverplichting werkgever

Principe

De nieuwe wet verplicht de werkgever om zijn ontslagen werknemer, die wordt vrijgesteld van het verrichten van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn, schriftelijk te informeren over de versnelde inschrijvingsplicht bij de VDAB.

De werkgever moet deze informatie verstrekken binnen één maand vanaf de dag van de vrijstelling van prestaties.

Bij een ontslag met uitbetaling van de opzeggingsvergoeding geldt deze verplichting niet aangezien het C4 -formulier in dit geval onmiddellijk moet worden afgegeven en daarop de nodige informatie staat m.b.t. de inschrijvingsplicht.

Sanctie?

De wet voorziet geen concrete sanctie voor de werkgever die zijn informatieverplichting niet nakomt. Het risico bestaat wel dat een werknemer het verlies van 4 weken werkloosheidsuitkeringen zal trachten te recupereren van de werkgever wegens de schade veroorzaakt door de niet-naleving van de informatieplicht.

Bij een vrijstelling van prestaties kan de werkgever best onmiddellijk melding maken van de inschrijvingsplicht.

Heeft u nog vragen over de verkorte inschrijvingsplicht? Contacteer dan onze specialist arbeidsrecht mr. Maxim KORTHOUDT.