Is het einde van het ziektebriefje in zicht?

Het parlement keurde op 21 oktober 2022 de tekst van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid goed.

Conform artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet moet de werknemer, indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, een geneeskundig getuigschrift voor te leggen ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. Dit kan tevens ook altijd op verzoek van de werkgever.

De wet van 21 oktober 2022 voegt bij dit artikel een nieuwe paragraaf 2/1, luidende:

In afwijking van § 2, tweede en derde lid, is de werknemer er driemaal per kalenderjaar niet toe gehouden een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. In voorkomend geval deelt hij de werkgever onmiddellijk mee op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

Binnenkort zal de arbeidsongeschikte werknemer bijgevolg geen ziektebriefje meer moeten binnenbrengen bij één dag afwezigheid. Let wel: De regel geldt voor maximaal 3 dagen afwezigheid per jaar. Deze vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsongeschikte werknemer dient de werkgever uiteraard nog altijd onmiddellijk op de hoogte te brengen van diens arbeidsongeschiktheid. Daarenboven beschikt de werkgever nog steeds over de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid te controleren. Indien de arbeidsongeschikte werknemer voor een ziektedag geen attest bezorgt, kan de werkgever steeds aan een controlearts vragen om die ongeschiktheid na te gaan. Deze controlemogelijkheid blijft bestaan om misbruik tegen te gaan.

Het is dus niet zo dat werknemers 3 extra verlofdagen per jaar hebben.

Afwijking voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers

In kleinere bedrijven is het echter niet altijd even eenvoudig om onvoorziene afwezigheden op te vangen. Om die reden heeft de wetgever ervoor geopteerd te voorzien in een mogelijkheid voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers om van paragraaf 2/1 af te wijken.

Hoe kan men hiervan afwijken?

Indien uw onderneming op 1 januari minder dan 50 werknemers telt, kan u uw werknemers vragen om toch altijd een medisch attest voor te leggen. Dus ook voor één dag ziekte of arbeidsongeschiktheid wegens een ongeval.

Om dit te regelen dient dit expliciet te worden opgenomen in het arbeidsreglement. Daarnaast is het ook mogelijk om de afwijking via een ondernemings-cao in te voeren.

De afwijking moet niet jaarlijks opnieuw worden vastgelegd. Indien de afwijking werd opgenomen in het arbeidsreglement en het bedrijf in een bepaald jaar meer dan 50 werknemers telt, wordt er automatisch geen rekening meer mee gehouden.

Inwerkingtreding

De wet werd goedgekeurd op 21 oktober 2022. Sinds 18 november 2022 werd de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dus zal deze vanaf 28 november 2022 in werking treden.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03/369.28.00.