Nieuwe Wet Ontslagmotivering Overheidscontractanten

Met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag is het voor werknemers in de privésector – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk de concrete ontslagmotivering op te vragen en dienvolgens de concrete redenen die geleid hebben tot hun ontslag te kennen. Ook statutaire overheidsmedewerkers genieten van een gelijkwaardige regeling.

Maar wat met contractuele overheidsmedewerkers?

De ontslagmotivering voor contractueel personeel bij de overheid stond reeds ter discussie voor het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof had m.n. al opgemerkt dat de overheidscontractanten in vergelijking met hun collega’s in de private sector en in vergelijking met de statutaire medewerkers, bij ontslag minder goed beschermd werden.

Om deze ongelijkheid de wereld uit te helpen voerde de wetgever de wet van 13 maart 2024 tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector in (BS 20 maart 2024).

De wet van 13 maart 2024 is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst wiens werkgever niet binnen het toepassingsgebied van de cao-wet valt, behoudens enkele uitzonderingen.

De wet voorziet erin dat de werkgever in de overheidssector, die het voornemen heeft een werknemer te ontslaan om redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, voortaan de betrokken werknemer uitnodigt om deze vooraf te horen en zijn uitleg over de feiten en redenen voor de overwogen beslissing te verzamelen.

Indien de werkgever na dit gesprek overgaat tot ontslag, geschiedt de kennisgeving van het ontslag schriftelijk en vermeldt deze schriftelijke kennisgeving de concrete redenen voor het ontslag.

Indien de werkgever deze redenen niet meedeelt of nalaat de werknemer voorafgaandelijk te horen, is hij die werknemer een vergoeding gelijk aan twee weken loon verschuldigd. De kennisgeving van de opzegging blijft wel geldig.

Bij een kennelijk onredelijk ontslag, zoals begrepen in CAO nr. 109, is de werkgever de werknemer een schadevergoeding verschuldigd van minimaal drie en maximaal zeventien weken loon.

De nieuwe wet zorgt ervoor dat de motiveringsverplichting bij het ontslag van statutaire en contractuele medewerkers voortaan op elkaar is afgestemd.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2024.

Heb je vragen over deze complexe materie? Onze experten staan voor je klaar. Contacteer ons via info@bannister.be of via 03 369 28 00